Da bismo izašli u susret svim svojim korisnicima stalno širimo asortiman lekova i medicinskih sredstava sa ciljem da pacijent nikad ne izađe iz apoteke nezadovoljan.

U svim našim apotekama pacijentima možemo obezbediti sve lekove, uključujući i humane insuline, ampulirane lekove, hormone rasta, citostatike kao i lekove sa D liste, kao i sva medicinska sredstva.

   Svaki osiguranik RFZO ili SOVO osiguranja ima pravo da na recept podigne lek koji se nalazi na Listi lekova koji se propisuju na lekarski recept ili izdaju na nalog na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Za lekove koji se ne nalaze na ovoj listi pacijent mora sam da snosi trošak.

   Važeća lista lekova je dostupna na ovom linku

   http://www.rfzo.rs/index.php/pravilnici

   RFZO ima pravo da u toku godine menja Listu lekova, odnosno na nju stavlja nove ili skida sa nje lekove u skladu sa novim farmakoekonomskim saznanjima, kao i da menja cene lekova.

   Šta znači A, A1, B, C I D lista lekova?

   RFZO, kao državno osiguranje, donosi pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

   Lista lekova se sastoji od:

liste A za lekove sa ove liste utvrdjuje se participacija koju plaća pacijent u fiksnom iznosu od 50 dinara za svaku kutiju izdatog leka.
liste A1 koju čine lekovi koji predstavljaju terapijsku paralelu lekovima u Listi A, za koje se utvrdjuje participacija u procentualnom odnosu od 10% do 90% od cene leka na malo.
liste B koju čine lekovi koji se koriste u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja
liste C koju čine lekovi sa posebnim režimom
liste D koju čine lekovi koji nemaju dozvolu u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji.

       Za lekove sa B, C i D liste RFZO obezbedjuje sredstva u punom iznosu od cene leka.

   Kolika je vremenska važnost recepta?

   Recept koji ste dobili od lekara morate da realizujete u roku od 15 dana od datuma kada je lek propisan,sem kada je u pitanju antibiotik ili narkotik, pri čemu se ne računa sam dan propisivanja.

   Rok u kome može da se podigne na recept propisan narkotik je 7 dana od datuma propisivanja leka na recept.

   Recept na kome je propisan antibiotik mora se realizovati u roku od 3 dana od dana propisivanja na recept.

   Recept na kome je propisan lek sa D liste mora se realizovati u roku od 30 dana od dana propisivanja.

   Da li farmaceut može da izda na recept paralelu, lek drugog naziva, a istog sastava i jačine?

   Ako apoteka nema propisan lek, farmaceut može da izda lek istog sastava, jačine i pakovanja koji se u prometu nalazi pod drugim imenom, ako uz objašnjenje, na to pristane lice kome je lek propisan.

   Koliko kutija leka može da se propiše na jednom receptu?

   Lek se propisuje osiguranom licu u količini koja je neophodna do naredne kontrole, ali za period koji nije duži od 5 dana kod akutnih oboljenja i stanja, a kod hroničnih oboljenje za period koji nije duži od 30 dana.

   Izuzetno osiguranom licu sa hroničnim oboljenjem i terapijom lekom istog internacionalnog nezaštićenog naziva, koja u periodu od godinu dana pre propisivanja leka nije menjana, lek iz stava može da se propiše u količini koja je neophodna za period koji nije duži od 60 dana.

   Da li se na recept mogu dobiti medicinska sredstva?

   Pacijent može na recept, odnosno nalog da dobije ona medicinska sredstva koja su predviđena za izdavanje u apoteci na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, a što propisuje RFZO.

Izvor naše sreće je u subjektivnim osobinama: plemenitom karakteru, poduzetnom duhu, sretnom temperamentu, vedrom umu i zdravom tijelu...

Nova generacija mora biti zdrava, vesela, lepa. Ono što je ružno posledica je greha. Zato se treba čovek svladavati i negovanje zdravlja i lepote smatrati kao sredstvo da sebe svlada i da ojača volju...